Miljø - entreprenorservice.no
HMS politikk, strategi og mål

HMS politikk, strategi og mål

Entreprenørservice AS er underlagt konsernets bestemmelser når det gjelder HMS politikk, strategier og langsiktige mål.

Miljøpolitikk og strategi
Basert på en sterk tro om at riktig prosjektgjennomføring kan bidra til et mer bærekraftig samfunn er Entreprenørservice forpliktet til å utøve proaktiv miljøledelse i alle nivåer. Vår ambisjon er å kontinuerlig forbedre miljøprestasjonene i våre prosjekter, produkter og tjenester ved å aktivt se etter måter å redusere våre negative miljøaspekter.

I Entreprenørservice sørger vi for at organisatoriske strukturer, styringssystem, prosedyrer og arbeidsplaner er i samsvar med alle relevante lover, reguleringer og standarder. Vårt miljøstyringssystem er sertifisert etter NS-EN ISO 14001.

Våre langsiktige mål er å:
• Redusere bruk av energi ved effektivisering, og redusere utslipp klimagasser
• Generere 0 avfall gjennom resirkulering og redusert materialbruk
• Være proaktive ved å selektere og bruke materiale som er helse og miljøvennlige
• Minimere vår påvirkning på flora og fauna og relaterte økosystemer
• Redusere etterspørselen for, konservere og resirkulere vannressurser
• Redusere skadelige utslipp til luft fra prosjekter, transportmidler og mobile og stasjonære utstyr og prosesser
• Minimere de negative påvirkning på miljøet av våre operasjoner
 
Konsernets miljøstrategi er utviklet av Skanska Environmental Performance Network (EPN) og fokuserer på fire områder:
Kompetanse Energi og klima
Materialer Flora, fauna og økosystemer

Kompetanse – øke kompetansen innen miljø hos linjeledelse og rådgivere.
Energi og klima – redusere energibruk og utslipp av klimagasser
Materialer – redusere bruk av ressurser, og dermed redusere både kostnader og avfall
Flora, fauna og økosystemer – redusere bruk av materialer eller andre ressurser som har uakseptabel påvirkning på flora og fauna

Sikkerhetspolitikk
I Entreprenørservice mener vi at alle ulykker kan unngås. Selskapets ledelse har ansvaret for å organisere virksomheten og gjennomføre prosesser ut i fra denne erkjennelsen. Vi er forpliktet til å nå målet om en skadefri arbeidsplass ved å:
• Utøve klar og synlig ledelse gjennom hele organisasjonen. Vi har erkjent at toppledelsens personlige involvering og forpliktelse i sikkerhetsarbeidet er avgjørende for å nå våre mål.
• Utvikle en sikkerhetskultur i hele organisasjonen som fremmer forebygging av skader og håndtering av sikkerhetsrisiko i og utenfor jobb. Våre målinger omfatter både resultater og proaktive nøkkeltall.
• Ha en organisering og prosesser som sikrer at alle med operativt ansvar har nødvendig kompetanse og systemkunnskap til å ivareta sikkerheten.
• Samhandle med våre leverandører og underentreprenører ved å bistå til forbedring av deres resultater på sikkerhetssiden.
• Være en pådriver for forbedring overalt hvor vi opererer, ved å bygge allianser med myndigheter, næring og andre aktører for å utvikle lover, reguleringer og bestemmelser, som øker sikkerheten i bygge- og anleggsværingen.
• Engasjere oss i åpen dialog med våre interessenter om hvordan disse blir påvirket av våre aktiviteter, som grunnlag for vår kontinuerlige forbedring innen sikkerhet.
Gjennom denne forpliktelsen bekrefter vi alltid å respektere og bry oss om sikkerheten til våre ansatte.

I vår streben for å nå målet om en skadefri arbeidsplass har vi satt oss selv et delmål om færre enn tre fraværsskader per million arbeidstimer innen utgangen av 2010.