Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Hovedmål for helse, miljø og sikkerhet

Vi har et positivt og sikkert arbeidsmiljø som gjør at ingen blir syke eller skadet av å jobbe på Entreprenørservice sine prosjekter.

Vi skal skape og forbedre et miljøstyringssystem med mål, virkemidler og verktøy for ivaretaking av det ytre miljø, slik at vi stadig kan lære mer om virkningene på det ytre miljøet av våre aktiviteter og således stadig forbedrer oss.

Ansvar, oppgaver og myndighet
Hovedansvaret for at lovverkets bestemmelser og interne krav følges ligger hos linjeledelsen. Anleggsleder har ansvaret i det enkelte prosjekt, mens administrerende direktør har ansvaret på virksomhetsnivå. KS/HMS-rådgiver er utpekt som ledelsens representant og har ansvar og myndighet til å sikre at internkontrollsystemet er iverksatt og vedlikeholdt i henhold til krav i lovverk og ISO 14001.

Internkontrollsystemet
Entreprenørservices system for internkontroll omfatter alle systematiske tiltak som sikrer at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, samt interne krav. I tillegg skal Entreprenørservice oppfylle alle krav i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 og være sertifisert i henhold til standarden.

Miljøstyringssystemet
Miljøstyringssystemet i Entreprenørservice er en del av internkontrollsystmet til selskapet og vedlikeholdes på følgende måte:
• Kartlegging av bedriftens miljøaspekter gjennomføres i Q3 hvert år, initiert av KS/ HMS-rådgiver. I forbindelse med dette blir også de aspektene som kan ha vesentlig påvirkning på miljøet identifisert.
• Basert på kartleggingen utarbeider ledergruppen en handlingsplan for miljø. Handlingsplanen består av mål for det/de kommende år med tiltak, tidsfrister og ansvar.
• Handlingsplanen blir overført til ledergruppens arbeidsplan og således fulgt opp i ledelsesmøter gjennom året (se dokument 09.07 Ledelse, arbeidsmål og årsplan). Et ledelsesmøte i Q4 er avsatt til ledelsens gjennomgang.
• I prosjekter gjennomføres kartleggingen og målsettingen ved oppstart, og følges opp i driftsmøter.
• Administrerende direktør gjennomfører minimum to prosjektrevisjoner i året. Miljø er et av temaene ved revisjonene.
• Entreprenørservice sitt styringssystem oppdateres i siste halvår hvert år og revideres hvert 3. år. Siste interne systemrevisjon var i 2008.

Dokumenter under kapittel 05 helse, miljø og sikkerhet

05.01 HMS politikk, strategi og mål
Entreprenørservice sin miljøpolitikk og strategi, samt sikkerhetspolitikk. Linker til konsernets politikk, strategi og mål angående HMS.

05.02 Kartlegging av miljøaspekter
Dokumentet beskriver hvordan Entreprenørservice kartlegger sine miljøaspekter på virksomhetsnivå og prosjektnivå, og hvordan handlingsplanen for kommende år blir utarbeidet. Handlingsplanen ligger vedlagt i dokument 05.02.01

05.03 Referanseliste til NS-EN ISO 14001:2004
Dokumentet er en referanseliste mellom ISO 14001:2004 og Entreprenørservice sitt miljøstyringssystem.
05.04 Lovkrav
Oversikt og linker til de lover som gjelder for den ordinære driften i selskapet.

05.05 HMS organisasjon og vernetjeneste
Beskriver hvordan vernetjenesten i Entreprenørservice er organisert, og viser hvordan ansvaret i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål er fordelt. 

05.11 Hovedbedriftsansvar og samordning
Beskriver hva Entreprenørservice skal gjøre om de får hovedbedriftsansvaret i et prosjekt.

05.12 Kjemiske produkter og stoffkartotek
Beskriver hvordan prosjekter oppretter stoffkartotek og forholder seg til substitusjonsplikten.

05.13 Avfallshåndtering og ryddighet
Beskriver hvordan avfallshåndtering drives i prosjekter.

05.14 Brannforebygging og farlig stoff
Beskriver hvordan drive brannforebygging, forholdsregler ved lagring av farlig stoff og forholdsregler ved utførelse av brannfarlige arbeider.

05.21 Overvåkning og avvikshåndtering
Beskriver hvordan overvåkning og avvikshåndtering drives i virksomheten og dens prosjekter.

05.22 Oppfølging av uønskede hendelser
Beskriver hvordan Entreprenørservice følger opp uønskede hendelser av ulike alvorlighetsgrader.